Opleiding in het Nieuwe Familieopstellen & Cosmic Power®
volgens het Original Hellinger®FamilienstellenOdilon Mets

Doel en Inhoud

 

GECERTIFICEERDE OPLEIDING IN:

“HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN & COSMIC POWER”

 FENOMENOLOGISCH WAARNEMEN IN DIENST VAN VERZOENING & LIEFDE  

DENKEN EN HANDELEN IN DIENST VAN HET LEVEN:

 IN HET EIGEN LEVEN – IN HET BEROEP – IN HET HELPEN VAN ANDEREN

 

 2019 – 2020 

12 driedaagse blokken – 36 opleidingsdagen verspreid over twee jaar.  

De modules kunnen apart gevolgd worden 

 

Deze opleiding in 'Het nieuwe Familieopstellen' richt zich op de begeleiding van volwassenen en kinderen. We sluiten ons hierbij aan op de levensfilosofie en het Orginal Hellinger® opstellen van Bert en Sophie Hellinger.

De opleiding is geschikt voor elkeen die in het professionele veld van begeleiding werkt en voor de particulier die op zoek is naar diepere inzichten over zichzelf en het leven. 

Welke bekwaamheden ontwikkel je met dit werk en hoe begeleid je mensen methodisch, zodat ‘gaan met de Geest’ een bewuste ervaring wordt? Welke kwaliteit van scheppende waarneming en alertheid ontplooi jij? Hoe kom jij vrij van de vertrouwde conditioneringen en het alledaagse waarnemen en beweeg jij naar een omvattende, geestelijke dimensie die volledig anders is? Hoe groei jij voorbij jouw persoonlijke en collectieve geweten die jouw waarneming, denken, voelen en handelen bepalen? Hoe kom jij in een geestelijke dimensie die alles verbindt en alle leven op gelijke mate toegewijd is?  Wat brengt je naar een ander zien, waar het ene inzicht volgt na het andere? Hoe bereik jij de stilte, gecentreerdheid, traagheid en ontvankelijkheid voor het onbekende ? Hoe trek je jou terug van jouw innerlijke beelden en voorstellingen en geef jij ruimte aan een zelfregulerende, geestelijke kracht? Deze vragen zijn een deel van de uitdagingen van de opleiding. Deze vragen zijn uitdagingen die jij kunt stellen bij het deelnemen aan deze opleiding. Het bijzondere aan het Nieuwe Familieopstellen is de verbinding met een allesomvattende levenskracht. Met de Original Hellinger® opstellingen worden de vraagsteller, de representanten, de betrokken deelnemers en de opsteller meegenomen naar een nieuwe orde en hun unieke plaats in de stroom van het leven.  

Elke hulpverlener, begeleider, arts, therapeut, coach, deelnemer in de diverse sociale geledingen van de hulpverlening en daarbuiten krijgt in deze opleiding  een nieuwe en andere kijk op intermenselijke relaties, en ervaren hoe elke afwijzing onze gezondheid en levenskracht stoort.

De kennismaking met de filosofie van Bert Hellinger over ‘de liefde van de Geest’ en zijn inzichten over de werking van het ‘Geweten’ zijn essentiële onderdelen van deze opleiding. 

Je leert als opsteller een houding van een omvattende en erkennende aanwezigheid. Met dit neutrale, scheppende waarnemen, ontvang je nieuwe inzichten en ontvouwen zich onverwachte dynamieken. De orden van de liefde alsook de liefde van de Geest, zijn essentiële pijlers in de opleiding.  Deze levensbasisprincipes in het eigen leven te integreren brengt vervulling op alle domeinen. 

Algemeen: Wat is en brengt het Nieuwe Familieopstellen & Cosmic Power®?

Bert Hellinger ontwikkelde sedert de jaren ’80 het klassieke opstellen. Hij verspreide het in talrijke landen en continenten. Het wordt sedertdien met groot succes aangewend als een vorm van psychotherapie.

Met het nieuwe, geestelijke familieopstellen verliet hij dit pad. Hij vertrouwde op wat vanaf het begin zo bijzonder was aan het opstellen, namelijk wat zichtbaar werd door de bewegingen van de representanten.  Die worden in een opstelling een medium en komen in resonantie met de wezenlijke energie van personen, dode en levende, van wie zij niets weten. Door zich gecentreerd terug te trekken in een abolute stilte, merkte hij dat de representanten, de begeleider en de deelnemers in dienst genomen door een niet vatbare kracht van het leven, verondersteld dat zij zich door die kracht laten leiden. Dat houdt in dat de opsteller en de representanten afzien van hun eigen voorstellingen hoe iemand of een systeem zou moeten zijn.

Met het Nieuwe Familieopstellen verlopen de opstellingen in stilte zodat woorden de energie van wat er gezien wordt niet inperken, en niet gestuurd worden door interpretaties.  De opsteller komt enkel tussenbeide op het moment dat hij een impuls ontvangt die uit het energieveld van de vraagsteller komt en die hem aanzet tot handelen. De interventie komt dus niet onmiddellijk vanuit de kennis van de opsteller over de orden van de liefde, of wat de opsteller denkt wat goed zou zijn voor de vraagsteller. Hij gaat mee met de energie die leidt en die ons voert naar de krachtige energiestroom van het leven. 

Het ‘wezenlijke’ dat aan de basis ligt van het mislukken van de liefde komt hier aan het licht. Het thema van de vraagsteller wordt hierbij niet direct opgesteld, wel het verborgene dat achter de vraag van vraagsteller ligt. Bij deze aard van opstellen is het werken en waarnemen vanuit de leegte, de gecentreerdheid en de stilte essentieel. Met deze teruggetrokken houding komt men in resonantie met de kern van  grotere ziel waarmee de vraagsteller verbonden is. Wij hoeven van de vraagsteller weinig of zelf niets te weten. Wij vertrouwen op de informatie (energie) die uit het geestelijke veld komt.

Wat is nu anders dan bij het vroegere opstellen? Alle aanwezigen worden in de ban genomen van een andere kracht die leidt, zij worden van ergens anders gevat en meegenomen. Elke opstelling staat daarbij in dienst van allen en niet van de enkeling. Dat is anders dan therapie. In bepaalde opstellingen verschijnen collectieve velden die lotsbindingen tonen die ver voorbij het familiesysteem reiken, zonder dat zij opgeroepen worden.

Het Nieuwe Familieopstellen vereist een waardevrij aanschouwen in verbinding met de oerkracht van alle ZIJN. Het gaat erom in de geestelijke verbinding te zijn waar alles zijn plaats heeft, het goede en het verschrikkelijke, zonder enige uitsluiting.  De opsteller neemt hierbij de groep mee in de liefde tot allen en alles wat is.

Hier ontmoeten wij de filosofie van Bert Hellinger en de Cosmic Power® van zijn vrouw Sophie. Cosmic Power® gaat om het contact met de universele energie, die voor iedereen te ervaren is. De basis bestaat uit een bepaalde vorm van ademen. Dit bewustwordings- en heling-systeem heeft Sophie Hellinger in de loop van de voorbije decennia volgens haar inzichten en vereisten in combinatie met het familieopstellen verder ontwikkeld. Cosmic Power® is de kracht die achter alles werkt. Het is beweging en beweging is leven. Het leven is de uitdrukking van zijn. Ons lichaam is het fysische instrument, om het leven in het hier en nu te manifesteren.

De verbinding met deze scheppende kracht van liefde te sterken en te vernieuwen is een belangrijk deel van deze opleiding. Zij richt zich op meer, meer liefde in relaties, meer gezondheid, meer succes en vreugde in wat we ondernemen.

 

Voor wie?

De opleiding richt zich naar:

 • Mensen die met opstellingen willen werken en een gefundeerde opleiding als familieopsteller wensen
 • Pedagogen en orthopedagogen die kinderen, jeugdigen en volwassenen begeleiden
 • Psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, coaches, hulpverleners… die zich aangetrokken voelen tot een heel andere kijk en dynamiek in de ingezette begeleiding van cliënten, patiënten
 • Sociale werkers, familiebemiddelaars enz. die volledig andere inzichten verwerven over de werking en verstrikking in relaties en de verbindingen in het systeem en die mogelijk door hun ervaringen in de opleiding zich vrijer en neutraler kunnen bewegen
 • Artsen en medisch geschoolden, die een breder, dieper, genuanceerder en holistischer beeld wensen van de mensen die ze helpen en hun symptomen
 • Hen die meer willen weten over de draagwijdte van systemische en persoonlijke verstrikkingen, hoe die ons beïnvloeden en sturen en hoe die zich keren naar een succesrijke toekomst 
 • Diegenen die een directe en effectieve weg willen leren om penibele en dikwijls ook dramatische problemen op een heel korte tijd te wenden
 • Hen die hun persoonlijke draagkracht, competentie, sterkte en potentieel willen ontwikkelen
 • Leidinggevenden die verbindende leiderskwaliteiten willen leven en hun leidingskwaliteiten op een dieper en gedragener niveau willen ontwikkelen 
Het persoonlijke en professioneel gewin
 
Het persoonlijke en het professionele gewin:
 • Je kunt opstellingen leiden zowel in individuele, partner- en familiesessies
 • Je wint aan inzichten over de ziel, de lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • Je competentie groeit in het begeleiden van mensen met zwaar wegende topics
 • Je wint innerlijke klaarheid vrij van negatieve gedachten door jouw problemen te erkennen en in beweging te brengen
 • Je kunt de systemische wetmatigheden leven op alle domeinen, privé als in het beroepsleven
 • Je ontplooit een scheppend instrument in de stroom van het leven door de waarneming te centreren op het wezenlijke
 • Je ontwikkelt zelfvertrouwen, grensverleggende inzichten, nieuwe inspiratie en levensvreugde
 • Je leert over jezelf, de menselijke psyche, over persoonlijkheids-, systemische en gedragspatronen
 • Je kijkt met andere ogen naar een bijzonder gedrag
 • Je ontdekt nieuwe werelden en wijsheden die je geest verruimen
 • Jouw zelf- en mensenliefde groeit en met deze glans ontwikkel je verder
 • Je opent jezelf voor de magie van het menselijk bestaan
 • Je verbindt je meer met de stroom van het leven
Opleidingsaccenten
 • Een grondige inwijding in de theorie en de praktijk van het Nieuwe Familieopstellen en Cosmic Power®
 • Het oefenen in een gecentreerde, geestelijke en terughoudende houding 
 • Inwijding en ervaren van de Orden van de Liefde
 • De werking van de verschillende ‘gewetens’ – de betekenis verwerven van de geestelijke liefde
 • Ontdekken van dynamieken en lotsgevallen in intermenselijke relaties  
 • De draagwijdte ervaren van collectieve lotsgevallen zoals oorlog, emigratie enz. 
 • Representeren vrij van geweten, vrij van de eigen wil, voorstelling, intentie en angst
 • Het oefenen van het opstellen tijdens de opleiding
 • Het oefenen van opstellingen in zelfgeorganiseerde oefengroepen
 • Het fenomenologisch, fijnstoffelijke veld alsmaar fijner waarnemen
 • Zich inleven in de ziel, het systeem en de blinde liefde van de vraagsteller (cliënt)
Structuur en inhoud van de modules

Structuur

De opleiding bestaat uit 6 modules, en elke module bevat 2 blokken van 3 dagen. De opleiding is verspreid over 2 jaar. De 6 modules hebben elk een eigen thema. 

Van elke module is er één blok in het eerste jaar en één blok in het tweede jaar. In het tweede jaar komen dus dezelfde modules aan bod als in het eerste jaar, die geven een verdieping op de modules van het eerste jaar, je bouwt verder op jouw ontwikkeling.

Dus de eerste 6 blokken van 3 dagen met de 6 verschillende modules vormen het eerste jaar en in het tweede jaar ook 6 blokken van 3 dagen met dezelfde 6 modules brengen de verdieping.

Elke module vangt aan op vrijdag of op zaterdag om 10 uur en eindigt op zondag of op maandag om 17u.

De modules hebben hun eigen dynamiek en hun eigen verdieping. Zij kunnen apart gevolgd worden en men kan een deelcertificaat krijgen voor een volledig gevolgde module (dus 2 blokken van 3 dagen) met opgave van de inhoud van de systemische leer van de betrokken module.

Elke deelname aan een module wordt bevestigd met een deelnamebevestiging en dient voorafgaand betaald.  

Wie de 6 modules gevolgd heeft, krijgt een afsluitend opleidingscertificaat. Het volgen van de hele opleiding hoeft dus niet aaneensluitend te zijn, ze dient afgerond te worden in maximaal 4 jaar.

Men kan te allen tijde de opleiding starten, de ontbrekende modules worden dan later ingehaald. 

Aan de deelnemers wordt gevraagd oefengroepen te vormen door henzelf te organiseren, zodat zij als collega’s onder elkaar oefenen.

Om het leren te vervolledigen en zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden te ervaren worden naast de opstellingen van de deelnemers ook derden uitgenodigd die een thema inbrengen voor een opstelling (telkens de tweede dag van het blok).

Inhoud van de modules

Doorheen ALLE blokken wordt de Cosmic Power® geïntegreerd, het werken en verbinden met deze energie is een wezenlijk deel van de opleiding.

Module 1:

Grondbeginselen van het familieopstellen                                                                         

In module 1 worden de grondbeginselen van het opstellingswerk verklaard, daarbij volgt een kort overzicht dat gaat van het klassieke opstellen naar de bewegingen van de ziel en het Nieuwe Geestelijke Familieopstellen. De orden van de liefde, de morfogenetische velden van de familie en andere velden worden door middel van ervaringsoefeningen verklaard. De teruggetrokken houding en de filosofie die met het Nieuwe Familieopstellen gepaard gaat en hoe we een vraag van een cliënt benaderen, worden aan de hand opstellingen en oefeningen ervaren. We oefenen ons in de beweging naar de geestelijke liefde.

Module 2:

Vader en Moeder en kind

In deze module ervaren wij dat het nemen van de ouders de basisvoorwaarde is voor een gezond, vruchtbaar, heilzaam en vertrouwensvol leven. Het kan soms een lange weg zijn daarnaar toe.

Hier ontmoeten wij twee bewegingen: “wat houdt ons tegen om naar de ouders en daarmee naar het volle leven te bewegen?” en, “hoe laten wij de overgenomen verantwoording bij onze ouders en nemen wij onze eigen verantwoording voor ons handelen, onze gedachten en onze gevoelens?” Welke dynamieken werken hier die ons doen terugtrekken van het volle leven en hoe nemen wij zowel de kracht van de liefde als de vernietigende krachten in ons potentieel op?

Met de heenbeweging naar de moeder en de vader nemen we van de ouders alles in zijn volheid. Deze verzoening en achting reikt voorbij de ouders naar de kracht van het volle leven. Wat laten wij bij de ouders en hoe komen wij van hun vrij, met liefde. 

De ontmoeting met onze ouders is dikwijls verbonden met innerlijke kinderbeelden die meer of minder pijnlijk zijn. Door bewust onze persoonlijkheidsaspecten naar buiten te brengen, ze bewust aan te kijken en toe te stemmen, openen we een weg naar andere en nieuwe ervaringen.

De vrede met de eigen ouders, brengt ons naar een andere en vruchtbare omgang met de eigen kinderen kleinkinderen. Wat kunnen ouders doen als zij merken dat hun kinderen het moeilijk hebben, wat wil daar gezien worden? Wat dragen wij van onze ouders en geven dit door aan onze kinderen? Wat dragen en hoe zorgen onze kinderen voor ons en hoe komen wij vrij uit deze verstrikkingen? Hoe komen wij door de generaties heen in een gelatener en vrijere liefde? Wat staat tussen de verbinding van moeder en kind, vader en kind? Hoe vindt elkeen zijn rechtmatige plaats?...

Module 3:

Man en vrouw - De partnerrelatie en familie

De partnerrelatie is het belangrijkste in het leven, zij is gericht op het verdere leven en niets is wezenlijker dan het doorgeven van het leven. Wij zijn ons niet bewust hoe diep in de ziel deze relatie ons raakt. De partnerrelatie reikt veel verder dan we vermoeden. We ontmoeten met onze partner vele anderen, zowel de zichtbare maar zeker de onzichtbare. Het zijn uitzonderingen waarbij één man met één vrouw hun verdere leven met elkaar delen, soms hebben we vele partners nodig die ons de weg wijzen om ons uit onze verstrikkingen te bevrijden. 

Achter alles werkt een grote liefde en het raakt om te zien hoe mensen die van elkaar houden soms in vernietigende krachten komen of hun hart koud wordt zonder dat daar een logische reden voor is. De dader slachtoffer dynamiek in de partnerrelatie is niemand vreemd. Via opstellingen kijken wij naar wat de partnerrelatie uiteendrijft en wat de partners samenbrengt. Hier gaan we ook nader in op de druk van het familiegeweten die weegt op de partnerrelatie. Wij kijken naar wie en wat wij missen in onze ziel om als vrouw en als man werkelijk in de kracht en aanwezigheid in de partnerrelatie te staan.

De vragen die we hierbij kunnen stellen zijn o.a.: welke krachten en energieën werken nog van vorige partners, zij het de eigene of van de ouders en voorouders? Hoe groeien wij door onze partner?  Hoe vinden wij de balans van het eigen leven en het gedeelde leven? Hoe gaan we om met wat er achter de niet ingevulde verlangens schuilt in de partnerrelatie zoals kinderloosheid, seksualiteit, vertrouwen…? Hoe gaan we om met verlies, miskraam, abortus, scheiding of dood van een partner…? Hoe respectvol gaan we om met onze partner en met onze relatie, betalen wij nog of wreken wij nog partners die allang overleden zijn? Voor alleenstaanden: Wat ontwijk ik in het alleen zijn, wil ik niet meer verder groeien? 

Module 4:

Oefenen van het opstellen in individueel werk en met groepen

We oefenen met zelf opstellingen te leiden in kleine groepen, individueel en met de grote groep. Daartoe kunnen de deelnemers iemand uitnodigen die zich kandidaat wil stellen als proefpersoon voor een opstelling. We oefenen door demonstratieopstellingen: de orden van de liefde in de herkomstfamilie - in het huidige systeem - het erbij horen - de rangorde, de balans van geven en nemen. 

Welke is onze juiste plaats in het herkomst systeem alsook in het huidige systeem? Op onze juiste plaats hebben we de meeste kracht en blijven we in de liefde. 

Opstellingen hebben de kracht ons naar het werkelijke weten te brengen en onze vroegere misleidende overtuigingen om te buigen. Onze juiste plaats opent een andere realiteit, zij brengt in ons orde op ziels- en geestelijk niveau. We landen letterlijk en figuurlijk meer op de aarde. Deze revolutionaire ommekeer in de realiteit brengt ons een nieuwe oriëntering in het leven.

N.B. Module 4 kan gevolgd worden door degenen die ingeschreven zijn voor de opleiding en voor externen die met opstellingen werken. Aldus kunnen deze ook oefenen en ervaren over het ‘Nieuwe, geestelijke familieopstellen’. 

 

Module 5: Ziekten – Angsten – Traumata - Het pre- en perinatale veld – vorige levens

Docent: Odilon Mets, Original® Hellinger Familieopsteller, gastdocente: Anke Hornbüssel.

ALLE INFORMATIE OVER DE OPLEIDING VIND JE HIER

Het is mogelijk in elk blok van de opleiding in te stromen. Dus je kunt NU deelnemen aan module 5, en de modules 1 tot 4 inhalen volgend jaar. 

Ben je geïnteresseerd in een specifieke module, is het ook mogelijk aan enkel die module deel te nemen. 

Door ALLE blokken heen wordt de Cosmic Power® geïntegreerd. Het werken en verbinden met de kracht van alle zijn is een wezenlijk deel van de opleiding.

Voor zaterdag 19 oktober kunnen mensen die niet aan de opleiding meedoen zich inschrijven met hun thema voor een opstelling. 

Ons hele Zijn wordt in leven gebracht en gehouden door een onbekende geestelijke kracht. Daarnaast werken krachten in ons, o.a. agressie, verdriet, pijn, angst, stress…. 

Ziekte is een verstoring van het evenwicht in het lichaam en/of de geest. Zij staat in verbinding met systemische energievelden en de persoonlijke geschiedenis. 

Belangrijke vragen om terug meer in het evenwicht te komen, zijn: ‘Wat tonen ons symptomen als boodschappers van liefde uit het (familie)systeem en uit de persoonlijke geschiedenis? Hoe kunnen wij bewegen naar een meer alomvattende gezondheid? Hoe gaan wij om met een zwaar lot en hoe kunnen wij daar de vrede vinden? 

Hoe reageren anderen op een zieke en hoe kunnen zij daarbij aanwezig blijven? Wat zijn de drijfveren en wat is de energie van de helpers bij de hulpverlening?... ‘

Traumata en heftige angsten, kunnen wij eveneens niet scheiden van onze systemische bindingen. Dikwijls treden trauma’s op uit het preconceptuele en het pre- en perinatale veld. Voor veel opstellers zijn twee- en meerlingverlies bekend, doch deze voornoemde velden omvatten veel meer dan dat. In deze module maken wij er kennis mee. 

Soms toont zich in een opstelling een beeld uit een niet definieerbare tijd en ruimte, dit kan bijvoorbeeld uit een vorig leven zijn. Wij focussen ons hierbij volledig op de beweging en de transformerende energie in de opstelling.

Cosmic Power® oefenen en aanwenden, geeft een richting naar meer zelfliefde en zelfbewustzijn, zodat we meer bewust worden en meer meester van onze gedachten, gevoelens, ons lichaam en onze geest.

In de opleiding werken wij met het Nieuwe Familieopstellen. Wij gaan dieper in op de filosofische grondhouding achter het werk van BERT en SOPHIE HELLINGER. Wat is hier de basishouding? Hoe groeien wij ernaar toe? Hoe breiden wij onze waarneming uit? 

Voor meer informatie over de opleiding kan je de brochure lezen.

Module 6: Het beroep en het ondernemen – de orden van het helpen

Met ons beroep brengen we een bijdrage aan de wereld. Wij wensen voldoening, respect en erkenning in wat wij doen en ondernemen. De vragen die wij ons kunnen stellen zijn:  ‘Wensen wij meer succes of mag alles bij het oude blijven? Staan we in dienst als aangestelde, zelfstandige, ondernemer…? Zijn we in vrede met onze prestatie? Voelen we ons op onze juiste plaats in ons beroep? Voelen we ons in harmonie en in balans met onze bijdrage? Is ons hart erbij? Wat wil onze ziel van ons in de relatie tot ons beroep of onze onderneming? Staan we voor een nieuwe beroepsoriëntering? Wat is de rol van het familiegeweten ten opzichte van ons beroep, de roeping? Wat is onze relatie tot GELD? …'

Daarnaast geven we aandacht aan: - de orden van het helpen volgens Bert Hellinger - helpen en begeleiden zonder burn-out - opstellingen in sociale systemen, zoals het werk, scholen, homes, diverse instellingen, verenigingen - het werken met deze thema’s in individueel werk met cliënten. 

Praktische beschikkingen

START VAN DE OPLEIDING: vrijdag 25 januari 2019

MODULE 1: Grondbeginselen van het familieopstellen

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag – zondag: 25 – 26 - 27 januari 2019 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2020. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.                                                                                     

MODULE 2: Vader en Moeder en kind

Eerste blok: Zaterdag – zondag – maandag: 23 – 24 – 25 maart 2019 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2020. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.                                                                                     

MODULE 3: Man en vrouw - de partnerrelatie en de familie                                                                                                                              

Eerste blok: Zaterdag – zondag – maandag: 18 – 19 - 20 mei 2019 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2020. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.                                                                                     

MODULE 4: Oefenen van het opstellen in individueel werk en met groepen                                                                                                                            

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag – zondag: 6 - 7 – 8 september 2019 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2020. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.

N.B. Module 4 is alleen voor de deelnemers aan de gehele opleiding.

MODULE 5: Ziekten, angsten, traumata – het pre- en perinatale veld                                                                                                                               

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag – zondag: 18 – 19 – 20 oktober 2019 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2020. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.                                                                                     

MODULE 6: Het beroep en het ondernemen – De orden van het helpen                                                                                                                               

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag - zondag: 13 – 14 – 15 december 2019 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2020. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt. 

 

WAAR: Praktijk voor Haptotherapie Albert Cras - Batalaan 18, 5684 ZL BEST

DEELNAMEKOSTEN: € 750/module (mogelijk in twee schijven van € 375)

€ 4200/ bij betaling van de volledige opleiding. 

Voor elk module of volledig te storten op rekening van Haptotherapie Albert Cras: 

NL77TRIO0254444784         BIC: TRIONL2U

VERBLIJF en MAALTIJDEN: 
Contacteer Albert voor informatie over overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving.
Koffie, thee, water en kleine versnaperingen tijdens de opleiding zijn bij de prijs inbegrepen.

Je kunt je eigen lunch meebrengen. Er is de mogelijkheid om een kop soep te nemen voor € 3,50 of een gevarieerde lunch (inclusief soep) voor € 15,00. De lunch is vegetarisch en zoveel mogelijk biologisch. 

Aanmelding

Albert Cras, Batalaan 18, 5684 ZL BEST

 
INSCHRIJVEN PER E-MAIL:  info@albertcras.nl, met opgave van je naam, adres en telefoonnummer. 
Voor informatie: 
Albert:  +31 (0) 499 379 116 GSM: +31 (0) 651 476 660 – info@albertcras.nl
Odilon: +32 (0) 3 772 16 48 GSM: +32 (0) 499 753 235 – info@bewustzijnshuis.be
 
Bij aanmelding ontvang je aanmeldingsformulier, een vragenlijst en een literatuurlijst