Bert Hellinger opleiding in Het Nieuwe Opstellen en Systemisch Werken.Odilon Mets

Doel en Inhoud
 

DIPLOMA OPLEIDING IN: “BERT HELLINGER OPLEIDING IN HET NIEUWE OPSTELLEN en SYSTEMISCH WERKEN."

Leer zelf opstellingen te begeleiden in deze tweejarig opleiding.

Maak van systemisch werken en kijken jouw tweede natuur. 

2020 – 2021 

12 driedaagse blokken – 36 opleidingsdagen verspreid over twee jaar.  

De modules kunnen apart gevolgd worden  

Doel en inhoud van Het Nieuwe Opstellen

Wat is en brengt Het Nieuwe Opstellen?

Bert Hellinger ontwikkelde sedert de jaren '80 het klassieke familieopstellen. Hij verspreide het in vele landen en continenten. Het wordt sedertdien met groot succes aangewend als een vorm van psychotherapie.

Sedert 2000 volgde Bert Hellinger een andere weg met het opstellen. Hij liet zich meer en meer leiden door wat vanaf het begin zo bijzonder was aan het opstellen, namelijk wat zichtbaar werd door de bewegingen van de representanten. Hij zei later, 'ik had dit onvoldoende erkenning gegeven.' Hij stuurde de opstellingen niet meer en ontdekte daarbij dat een andere, voor ons bewustzijn niet vatbare kracht, de opstellingen meenam met als resultaat dat er oplossingen komen uit een veel groter geestelijk veld dan het familiesysteem. 

Deze manier van opstellen is geen methode meer. Zij verlangt een houding die vrij is van sturen, van angst, van aannames, van interpretatie en oordeel. Het is present zijn in het moment waar geen tijd existeert.

Essentieel bij dit Nieuwe Opstellen is de houding: het waarnemen vanuit de leegte, de gecentreerdheid en de innerlijke stilte. Het is fenomenologisch waarnemen waarbij de opsteller, de representanten en de deelnemers meegaan met de bewegingen in de opstelling en met een andere macht die leidt.

De basis en eerste pijler van Het Nieuwe opstellen zijn Bert Hellingers inzichten over het geweten (het persoonlijke, collectieve en geestelijke geweten), die zijn uniek voor zijn filosofie. In de opleiding gaat veel aandacht naar de diepere betekenis van de werking van deze gewetens. De stem van het eigen geweten heeft tot doel ons te binden aan onze groep. Dit is voor ons allemaal existentieel. Ons geweten dat ons bindt, oordeelt over goed of kwaad en onderscheidt daardoor wie tot onze groep mag behoren of niet. Het stelt duidelijke grenzen aan de liefde waarbij wij botsen met zij die anders zijn en die een ander geweten volgen. 

Wat betekent dat voor de studenten? Dat zij hun goed geweten dat hen bindt aan de eigen groep overstijgen. Dat zij de weerstanden en angst die ermee gepaard gaat, erkennen en toestemmen, hoe pijnlijk ook. Zij verleggen de grenzen naar een alomvattender aanvaarding voor anderen die een ander geweten hebben en volgen. 

De tweede pijler van de opleiding is wat Bert Hellinger noemde de aangewende filosofie, hij beschouwde zichzelf eerder als filosoof dan familieopsteller. In de opleiding hoor en beleef jij hiervan meer.  

De waarneming oefenen en de Orden van de Liefde

De door Bert Hellinger ontdekte orden van de liefde vormen samen met de eerste twee pijlers het fundament van de opleiding, Tegelijkertijd blijven wij open voor wat zich in het moment fenomenologisch aandient. Met de integratie van de orden van de liefde veranderen wij onze relaties tot onze naasten, de partner, de ouders, de kinderen, de broers en zussen en het grotere omgevingsveld, de cliënten, patiënten, leerlingen, medewerkers, collega’s enz. Die relaties volgen een orde en in die bedding stroomt de liefde die niets wil. 

Door jezelf en anderen te zien met jouw en hun verstrikkingen, en dat elkeen gestuurd wordt volgens zijn persoonlijk geweten,  ervaar je meer liefde, ruimte, vrijheid en vertrouwen. Als helper verlaat jij de grenzen van het geweten dat onderscheidt in goed en kwaad, schuld en onschuld. Vanuit deze insluitende en terughoudende houding bied jij hulp aan, helemaal onderaan.

Juist waarnemen is essentieel bij Het Nieuwe Opstellen. Niet enkel wat je ziet vooral wat je niet ziet is van belang. Dit vereist een innerlijke stilte en leegte, vrij van eigen voorstellingen, conventies en interpretaties en de bereidheid zich over te geven en te connecteren aan waarheden en informatie uit het grotere informatieveld. 

Die fenomenologische waarneming oefenen wij ondermeer door ons bij elke opstelling opnieuw open te stellen voor iets nieuw en het oude weten achter te laten. 

Tijdens de opstellingen, demonstraties en oefeningen in de opleiding ervaren wij de orden van de liefde in het lichaam, de geest en de ziel. De representaties waarin wij staan en waar we als deelnemer getuige van zijn, brengen ons naar ervaringen en inzichten die wij mogelijk nooit in ons mensenleven tegenkomen en die toch als erfdeel van de menselijkheid toegankelijk zijn. Deze ervaringen schetsen en brengen ons een veel ruimer beeld van het mens zijn, vandaar de Hellinger sciencia, de wetenschap van alle relaties.

 

 
 
Voor wie?

Familieopstellingen werken op de belangrijkste facetten van het leven: onze innigste relaties, onze gezondheid onze zelfverwezelijking, ons zelf-bewust-zijn.

Het resultaat ervan brengt voor velen meer authenticiteit, vertrouwen, kracht, moed, liefde, levensenergie. Zij sturen ons naar onze werkelijke verwezenlijking in het leven, namelijk het leven zelf. 

Voor zij die zich in de breedste en diepste zin willen ontwikkelen en zij die mensen begeleiden of willen gaan begeleiden, is dit instrument het krachtigste middel om de begeleiding te laten slagen.  

De opleiding richt zich aan:

  • Therapeuten die naast hun specialisatie met opstellingen willen werken en een onderbouwde opleiding als opsteller wensen.
  • Pedagogen, orthopedagogen, leerkrachten...die systemisch naar kinderen, jongeren en volwassenen willen kijken en ze vanuit deze inzichten willen begeleiden.

  • Psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, artsen van verschillende specialisaties,...die benieuwd zijn naar de systemische samenhang met gedrag, symptomen en ziekten.

  • Sociale werkers, coaches, hulpverleners, familiebemiddelaars,...die duidelijke inzichten wensen over de werking van familiesystemen en relaties in systemen en de daaruit voortkomende verstrikkingen. Die de nodige extra tools willen verwerven voor het werken met mensen.

  • Leidinggevenden die de systemische werking wensen te leren kennen en toe te passen in organisaties. Die hun leidingskwaliteiten en leiderschap verder willen verdiepen en verbeteren. 

 

 

Het persoonlijke en professioneel gewin
Jouw persoonlijk en professioneel gewin!

·      Er opent zich een andere wereld voor de deelnemers over  relaties, gezondheid en levenszin in veel groter en onbewust geheel.

·      Je kunt onmiddellijk de nieuwe verworvenheden en ervaringen in jouw werk inzetten.

·      Je kunt systemische- en organisatieopstellingen leiden zowel in individuele sessies als met een groep.

·      Je begeleidt anderen met nieuwe systemische inzichten mede doordat je jouw eigen systemische samenhangen hebt doorleefd. 

·      Op het fundament van het geestelijke geweten, creëer je voor jouw cliënten, een veld van rust en vertrouwen. 

·      De in de opleiding doorleefde ervaringen brengen jou kracht, moed, diepere waarnemingen en openheid en vrede in jouw werk.

.      Je leert jezelf op een heel andere manier kennen en met deze nieuwe inzichten ga je anderen doeltreffender begeleiden.

·      Je gaat met een veel ruimere blik en gevoel in contact met anderen vanuit respect naar hun familiesysteem.  

.      Met het overwinnen en loslaten van jouw persoonlijk geweten win je aan vertrouwen, levensvreugde en nieuwe inspiratie.

De opleiding is gebaseerd op de nieuwste stand van het Familieopstellen, Hellinger® sciencia, zie (https://www.hellinger.com/home/).

 

 

 
 
Opleidingsaccenten
Belangrijke aandachtspunten voor de opleiding!

·      een grondige inwijding in de praktijk en theorie van het Nieuwe Opstellen;

·      innerlijk stil worden, wachten en waarnemen op impulsen die uit de stilte en de leegte komen;

.      het opstellen oefenen;

·      oefenen in zelfgeorganiseerde oefengroepen;

·      oefenen in een gecentreerde, geestelijke en terughoudende houding; 

·      inwijding in en ervaren van de Orden van de Liefde;

·      representeren en opstellen vrij van geweten, vrij van elke voorstelling, intentie en angst;

·      de overdracht van de werking van de verschillende gewetens, de betekenis van de geestelijke liefde;

·      het ontdekken van dynamieken en lotsgevallen in intermenselijke relaties;

·      de draagwijdte van collectieve lotsgevallen zoals oorlog, emigratie...; 

·      regelmatig aan introspectie doen;

.      Zich afstemmen op de ziel, het systeem en de blinde liefde van de vraagsteller (cliënt)

 

 

Structuur en inhoud van de modules

Structuur en inhoud van de opleiding

Structuur

De opleiding is verspreid over 2 jaar en bestaat uit 6 modules met elk een eigen thema. Elke module bevat 2 blokken van 3 dagen. Elk blok van een module vangt aan op een vrijdag of op een zaterdag om 10 uur en eindigt op zon- of op maandag om 17u. Jij kunt de opleiding beginnen in eender welk blok van een module (behalve in de oefenmodule).

Na het absolveren van de 6 modules en de bijkomende vereisten ontvang je jouw diploma.

De deelnemers organiseren tussen de blokken zelfgeorganiseerde intervisiegroepen waar zij als collega's kunnen oefenen. Op elke tweede dag van een blok kunnen derden zich aanmelden die een thema inbrengen voor een opstelling. De studenten krijgen aldus voldoende praktijkvoorbeelden.

In het tweede opleidingsjaar schrijft elke student na elk blok een reflectieverslag.

Tijdens de opleiding staan de studenten zelf voor de groep, dit kan door het leiden van een opstelling of een demonstratieopstelling zijn of met het geven van een uiteenzetting m.b.t. een bepaald onderwerp. 

Naast de verplichte lectuur, kunnen de studenten putten uit heel wat lectuur die voor hen op uitleenbasis ter beschikking staat.

Inhoud van de modules

Doorheen ALLE blokken wordt de Cosmic Power® geïntegreerd, het werken vanuit de verbinding met een grotere kracht is een wezenlijk deel van de opleiding.

Module 1:

Grondbeginselen van het familieopstellen                                                                         

In module 1 worden de grondbeginselen van het opstellingswerk verklaard. Er wordt een overzicht gegeven dat gaat van het klassieke opstellen naar de bewegingen van de ziel en het Nieuwe Opstellen. De orden van de liefde, Het morfogenetische veld van het familiesysteem en de geestelijke velden van het familiegeweten en andere systemen worden door middel van ervaringsoefeningen verklaard. De teruggetrokken houding en de filosofie die met het Nieuwe Opstellen gepaard gaan en hoe we een vraag van een cliënt benaderen, worden aan de hand van opstellingen en oefeningen ervaren. We oefenen ons in de beweging naar de geestelijke liefde. 

Module 2:

Vader en Moeder en kind, de herkomstfamilie

In deze module ervaren wij dat het nemen van de ouders zoals zij zijn, een basisvoorwaarde is voor een gezond, succesrijk en vertrouwensvol leven. Het volle leven nemen is ja zeggen tegen de ouders en ja zeggen tegen alles wat ze gegeven hebben, zowel het zogenaamde goede als het slechte. 

Ouders hebben elke hun eigen geweten (met normen, waarden en gedragingen) en die zijn verschillend van elkaar. Dat brengt botsingen met zich mee. Hoe meer verstrikt de ouders zijn, hoe moeilijker het voor hun kinderen is om die beide ouders in hun ziel te integreren. Kinderen ontwikkelen dan patronen om toch de diepere verbinding met de ouders te voelen.  

Verstrikkingen drijven ouders en kinderen uit elkaar. Hoe kom je in een verbindende relatie met je ouders? Wat kunnen ouders wiens kinderen het moeilijk hebben doen? Wat wil daar gezien worden? In welke mate offeren kinderen zich op voor de ouders? Hoe komen zij vrij uit deze verstrikkingen? Wat staat tussen de verbinding van moeder en kind, vader en kind? Hoe vindt elkeen zijn rechtmatige plaats?...Deze vragen, en welke in dit blok nog naar boven komen, benaderen wij in deze module.

Module 3:

Man en vrouw - De partnerrelatie en familie 

De partnerrelatie is het belangrijkste en dikwijls de meest complexe in het leven. Zij richt zich op het verdere leven als op het einde van het leven. Wij zijn ons niet bewust hoe diep in de ziel deze relatie ons raakt. De partnerrelatie reikt veel verder dan we vermoeden. We ontmoeten met onze partner vele anderen, zowel de zichtbare maar zeker de onzichtbare. In de aanvang van de partnerrelatie is de liefde blind, naderhand spiegelt zich het onopgeloste uit beide systemen.

Achter alles werkt een grote liefde en het raakt om te zien hoe mensen die van elkaar houden soms in vernietigende krachten komen of hun hart koud wordt zonder dat daar een logische reden voor is. De dader slachtoffer dynamiek in de partnerrelatie is niemand vreemd. Via opstellingen kijken wij naar wat de partnerrelatie uiteendrijft en wat de partners samenbrengt. Hier gaan we ook nader in op de druk van het familiegeweten die weegt op de partnerrelatie. Wij kijken naar wie en wat wij missen in onze ziel om als vrouw en als man krachtig en aanwezig in de partnerrelatie te staan. 

De vragen die we hierbij kunnen stellen zijn o.a.: welke krachten en energieën van vorige partners werken nog in de huidige relatie? Hoe groeien wij door en met onze partner?  Hoe vinden wij de balans tussen het eigen leven en het gedeelde leven? Hoe gaan we om met wat er achter de niet ingevulde verlangens schuilt in de partnerrelatie zoals kinderloosheid, seksualiteit, vertrouwen…? Hoe gaan we om met verlies, miskraam, abortus, scheiding of dood van een partner…? Hoe functionneert een evenwichte balans van geven en nemen in de partnerrelatie? Hoe respectvol gaan we om met onze partner en met onze relatie, betalen wij nog of wreken wij nog partners van voorouders die al lang overleden zijn? Wat sterkt andere relatievormen als patchworkfamilies, partnerrelaties van hetzelfde geslacht met of zonder kinderen...? Voor alleenstaanden: Wat ontwijk ik in het alleen zijn, wil ik niet meer verder groeien? 

Module 4:

Oefenen van het opstellen in individueel werk en met groepen

We oefenen met zelf opstellingen te leiden in kleine groepen, individueel en met de grote groep. De deelnemers kunnen proefpersonen voor een opstelling uitnodigen. Wij oefenen door demonstratieopstellingen: de orden van de liefde in de herkomstfamilie - in het huidige systeem - het recht van erbij te horen - de rangorde, de balans van geven en nemen. 

Wat is onze juiste plaats in het herkomstsysteem alsook in het huidige systeem? Wat brengt ons deze juiste plaats? Hoe herken je dat iemand weggerukt is van die plaats? 

Hoe is de houding en wat doe jij bij het afstemmen op een cliënt, bij het opstellen, bij het afronden? Welke acties onderneem jij hierbij? Vanwaar komen jouw interventies?...

N.B. Module 4 kan alleen gevolgd worden door degenen die zich inschrijven voor de gehele opleiding.

Module 5: Anke Hornbüssel participeert mee als gastdocent

Ziekten – Angsten – Traumata - Het pre- enperinatale veld – vorige levens

Alle zijn is in leven door een niet gekende geestelijke kracht die voor iedereen gelijk is. Vernietigende krachten zoals agressie, verdriet, pijn, angst, stress, verstoren het evenwicht en leiden uiteindelijk tot ziekte in het lichaam en/of de psyche. Ziekten en symptomen zijn onscheidbaar van systemische invloeden en de persoonlijke geschiedenis. Zij zijn verbonden met verborgen informatie waarmee de ziel van de zieke in resonantie is.

We stellen ons de vragen: ‘Wat tonen de symptomen als boodschappers van liefde uit het (familie)systeem en de eigen biografie? Hoe bewegen wij naar een meer alomvattende gezondheid? Hoe gaan wij om met een zwaar lot en kunnen wij daar de vrede vinden? Hoe reageert de omgeving op een zieke en kan zij daartoe bijdragen? Wat is de drijfveer en de energie van de helpers en de hulpverlening?... 

In deze module maken wij kennis met trauma's en angsten die verbonden zijn met de wereld van pre- en perinatale & het preconceptuele veld en hoe wij dit in het opstellingswerk kunnen integreren. 

In opstellingen zien wij soms dat er verbindingen zijn die uit een niet definieerbare tijd en ruimte komen zoals uit een vorig leven, wij focussen ons hierbij op wat de opstelling in ons beweegt en transformeert. 

Wij oefenen de verbinding met universele kracht van alle leven en de geestelijke houding van Bert Hellinger en verleggen daarmee de grenzen van ons geweten. Dat betekent: wij heffen de splitsingen in ons op tussen goed en kwaad, juist en verkeerd, schuld en onschuld, geweld en geweldloos, leven en dood. Alles dat is, wordt erkend vrij van enige moraal en oordeel. 

Module 6:

Het beroep en het ondernemen – de orden van het helpen

Opstellingen van thema's in ondernemingen, organisaties, de eigen zaak of het beroep, zijn een zegen voor iedereen. Daarnaast hebben zij het effect dat het energie en geld bespaart. In een opstellinge zie je snel wat er moet ondernomen worden om de activiteiten van de onderneming op het juiste spoor te brengen of omgekeerd welke energie komt vrij door een project op te blazen. Dit blok als afsluiter van elk opleidingsjaar is heerlijk levendig en interessant dat heel wat poorten opent. Is het geen wens om succes en voldoening te hebben in wat wij ondernemen? Vragen die wij ons kunnen stellen, zijn: Wat sterkt of verzwakt de onderneming, de ondernemer? Staan wij op onze juiste plaats in de onderneming, in de  werksituatie? Voelen wij ons in harmonie met onze dienstverlening en verdienste? Wat is de rol van het familiegeweten ten opzichte van ons beroep, onze roeping?...

In deze module gaan wij ook nader in op de orden van het helpen volgens Bert Hellinger. Hoe helpen wij en begeleiden zonder burnout? Wij doen opstellingen rond thema's uit de werkvelden van sociale systemen zoals het onderwijs en diverse instellingen rond sociaal werk en het werken met individuele cliënten. 

 

 

 

Practische beschikkingen

START VAN DE OPLEIDING in 2020

MODULE 1: Grondbeginselen van het familieopstellen

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag – zondag: 24 – 25 - 26 januari 2020 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2021. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.                                                                                     

MODULE 2: Vader en Moeder en kind

Eerste blok: vrijdag – zaterdag – zondag:  20 – 21 - 22 maart 2020 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2021. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.                                                                                     

MODULE 3: Man en vrouw - de partnerrelatie en de familie                                                                                                                              

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag – zondag: 15 – 16 - 17 mei 2020 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2021. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.                                                                                     

MODULE 4: Oefenen van het opstellen in individueel werk en met groepen                                                                                                                            

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag – zondag: 4- 5 – 6 september 2020 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2021. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.

N.B. Module 4 is alleen voor de deelnemers aan de gehele opleiding.

MODULE 5: Ziekten, angsten, traumata – het pre- en perinatale veld                                                                                                                               

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag – zondag: 16 – 17 – 18 oktober 2020 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2020. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.                                                                                     

MODULE 6: Het beroep en het ondernemen – De orden van het helpen                                                                                                                               

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag - zondag: 27 – 28 – 29  november 2020 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2020. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt. 

 

WAAR: Praktijk voor Haptotherapie Albert Cras - Batalaan 18, 5684 ZL BEST

DEELNAMEKOSTEN: € 375 per blok, € 750/module

€ 4200/ bij betaling van de volledige opleiding. 

Voor elk module of volledig te storten op rekening van Haptotherapie Albert Cras: 

NL77TRIO0254444784         BIC: TRIONL2U

VERBLIJF en MAALTIJDEN: 
Contacteer Albert voor informatie over overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving.
Koffie, thee, water, soep en kleine versnaperingen tijdens de opleiding zijn in de prijs begrepen.

 

Aanmelding

Albert Cras, Batalaan 18, 5684 ZL BEST

 
INSCHRIJVEN PER E-MAIL:  info@albertcras.nl, met opgave van je naam, adres en telefoonnummer. 
Voor informatie: 
Albert:  +31 (0) 499 379 116 GSM: +31 (0) 651 476 660 – info@albertcras.nl
Odilon: +32 (0) 3 772 16 48 GSM: +32 (0) 499 753 235 – info@bewustzijnshuis.be
 
Bij aanmelding ontvang je aanmeldingsformulier, een vragenlijst en een literatuurlijst