Bert Hellinger opleiding in Het Nieuwe Opstellen en Systemisch Werken.Odilon Mets

BERT HELLINGER OPLEIDING HET NIEUWE OPSTELLEN
 LEER WERKEN MET DE MEEST VERREGAANDE VORM VAN OPSTELLEN

Maak opstellen je tweede natuur. 

2020 – 2021 

6 Modules - per opleidingsjaar 6 driedaagse blokken – 36 opleidingsdagen verspreid over twee jaar.  

  

 

 

 

Lijkt het jou interessant om familieopstellingen te leiden met groepen of individuen? Wil jij meer weten over de diepere inzichten van Bert Hellinger, de grondlegger van het familieopstellen? En ben je in het bijzonder geïnteresseerd in Het Nieuwe Opstellen? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

Wat zijn familieopstellingen?

Onze patronen, gedragingen en overtuigingen komen ergens vandaan. Hun oorsprong ligt vooral in het familiesysteem waaruit wij geboren zijn. Bert Hellinger ontdekte dat het leven van mensen in hoge mate wordt beheerst door verborgen dynamieken. Denk hierbij aan problemen en moeilijkheden in de partnerrelatie, in gezinnen met kinderen. Maar ook strubbelingen met het werk, mentale en fysieke ziekten en het gebrek aan geluk en zingeving in het leven zijn verbonden met deze onbewuste dynamieken. Dankzij familieopstellingen kun je snel en zonder veel woorden te gebruiken inzicht krijgen in deze oorsprong. En je zet stappen om op een liefdevolle manier los te komen van deze hardnekkige patronen.  

Wat houdt Het Nieuwe Opstellen precies in?

De basis van Het Nieuwe Opstellen zijn Bert Hellingers inzichten over het geweten

Het geweten oordeelt over goed en kwaad, juist en verkeerd en bepaalt welke mensen wij toelaten en welke wij afwijzen. Het Nieuwe Opstellen gaat over het waarnemen van de opstelling zonder de waardeoordelen vanuit ons geweten! Vandaar start een andere houding om familieopstellingen te leiden. En om te ervaren van wat in de opstelling gebeurt vanuit de leegte en de stilte.

Wat leer je tijdens de opleiding?
Tijdens de tweejarige opleiding leer je om je vrij te maken van je eigen geweten. Je gaat je bevrijden van jouw voorstellingen, aannames, concepten en onderscheidingen en je ervaart wat het is om in de leegte totaal aanwezig te zijn. Terwijl je deze vaardigheden ontwikkelt, leer je open te staan voor wat er in opstellingen, gestuurd door het onbewuste collectieve geweten, gebeurt. Zo bekwaam je je in het leiden van opstellingen zonder daarbij te handelen of te sturen vanuit je denken en je voorstellingen over wat goed is. Jij en de deelnemers worden gewaar dat grenzen verlegd worden en er ruimte ontstaat voor een alles en allen toegewijd bewustzijn.

We doen dit met opstellingen, demonstratieopstellingen, oefeningen met kleine groepen en de volledige groep, waarnemingsoefeningen, geleide meditaties, context en kennisoverdracht van de aangewende filosofie van Bert Hellinger....De klemtoon van deze opleiding ligt op het ERVAREN.

 

 

 

 
 
Voor wie?

De Bert Hellinger Opleiding Het Nieuwe Opstellen richt zich aan:

 • Therapeuten die naast hun specialisatie met opstellingen willen werken en een onderbouwde opleiding als opsteller wensen.
 • Pedagogen, orthopedagogen, leerkrachten...die systemisch naar kinderen, jongeren en volwassenen willen kijken en ze vanuit deze inzichten willen begeleiden.

 • Psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, artsen van verschillende specialisaties,...die benieuwd zijn naar de systemische samenhang met gedrag, symptomen en ziekten.

 • Sociale werkers, coaches, hulpverleners, familiebemiddelaars,...die duidelijke inzichten wensen over de werking van familiesystemen en relaties in systemen en de daaruit voortkomende verstrikkingen. Die de nodige extra tools willen verwerven voor het werken met mensen.

 • Leidinggevenden die de systemische werking wensen te leren kennen en toe te passen in organisaties. Die hun leidingskwaliteiten en leiderschap verder willen verdiepen en verbeteren. 

 

 

Het persoonlijke en professioneel gewin!
Jouw persoonlijk en professioneel gewin!
 • Je kunt familie- en organisatieopstellingen leiden zowel in individuele sessies als met een groep.
 • Er opent zich voor jou een andere wereld over relaties, gezondheid, symptomen en levenszin in een veel groter geheel.
 • Je kunt onmiddellijk de nieuwe verworvenheden en ervaringen in jouw werk inzetten.
 • Met het overwinnen en loslaten van jouw persoonlijk geweten win je aan vertrouwen, levensvreugde en nieuwe inspiratie.
 • Je begeleidt anderen met nieuwe en omvattende inzichten op basis van de in de opleiding eigen doorleefde ervaringen.
 • Je creëert voor jouw cliënten een bijzondere ruimte van kracht, rust, vertrouwen en openheid voor wat is en kan zijn.
 • Je leert in de opleiding hoe je continu een ander en completer mens wordt.
 • Jouw waarnemingen nemen enorm en voortdurend toe.
 • Je straalt openheid en vrede uit en de cliënten of diegenen waarmee jij werkt, hebben het volste vertrouwen in jou.
 • Je gaat met een veel ruimere blik en innerlijk ruimtegevoel in contact met anderen en met het leven.
 • Je ziet jezelf en anderen graag.
 • Jij en de docenten blijven continu zich verder ontwikkelen op de nieuwste stand van het Familieopstellen, Hellinger® sciencia. 
 
 
Opleidingsaccenten
Belangrijke aandachtspunten voor de opleiding!

·      een grondige inwijding in de praktijk en theorie van het Nieuwe Opstellen;

·      innerlijk stil worden, wachten en waarnemen op impulsen die uit de stilte en de leegte komen;

.      het opstellen oefenen;

·      oefenen in zelfgeorganiseerde oefengroepen;

·      oefenen in een gecentreerde, geestelijke en terughoudende houding; 

·      inwijding in en ervaren van de Orden van de Liefde;

·      representeren en opstellen vrij van geweten, vrij van elke voorstelling, intentie en angst;

·      de overdracht van de werking van de verschillende gewetens, de betekenis van de geestelijke liefde;

·      het ontdekken van dynamieken en lotsgevallen in intermenselijke relaties;

·      de draagwijdte van collectieve lotsgevallen zoals oorlog, emigratie...; 

·      regelmatig aan introspectie doen;

.      Zich afstemmen op de ziel, het systeem en de blinde liefde van de vraagsteller (cliënt)

 

 

Structuur en inhoud van de opleiding

Structuur en inhoud van de opleiding

Structuur

De opleiding is verspreid over 2 jaar en bestaat uit 6 modules met elk een eigen thema. Elke module bevat 2 blokken van 3 dagen. Elk blok van een module vangt aan op een vrijdag of op een zaterdag om 10 uur en eindigt op zon- of op maandag om 17u. Jij kunt de opleiding beginnen in eender welk blok van een module (behalve in de oefenmodule).

Na het absolveren van de 6 modules en de bijkomende vereisten ontvang je jouw diploma.

De deelnemers organiseren tussen de blokken zelfgeorganiseerde intervisiegroepen waar zij als collega's kunnen oefenen. Op elke tweede dag van een blok kunnen derden zich aanmelden die een thema inbrengen voor een opstelling. De studenten krijgen aldus voldoende praktijkvoorbeelden.

In het tweede opleidingsjaar schrijft elke student na elk blok een reflectieverslag.

Tijdens de opleiding staan de studenten zelf voor de groep, dit kan door het leiden van een opstelling of een demonstratieopstelling zijn of met het geven van een uiteenzetting m.b.t. een bepaald onderwerp. 

Naast de verplichte lectuur, kunnen de studenten putten uit heel wat lectuur die voor hen op uitleenbasis ter beschikking staat.

Inhoud van de modules

Doorheen ALLE blokken worden Bert Hellingers aangewende filosofie en zijn inzichten over de verschillende gewetens geïntegreerd. Met Het Nieuwe Opstellen werken wij vanuit de verbinding met een grotere kracht die alles en allen toegewijd is. Jouw houding en verbinding hiermee is een wezenlijk leerproces van deze opleiding.

Module 1:

Grondbeginselen van het familieopstellen                                                                         

In module 1 worden de grondbeginselen van het opstellingswerk verklaard. Er wordt een overzicht gegeven dat gaat van het klassieke opstellen naar de bewegingen van de ziel en het Nieuwe Opstellen. De orden van de liefde, Het morfogenetische veld van het familiesysteem en de geestelijke velden van het familiegeweten en andere systemen worden door middel van ervaringsoefeningen verklaard. De teruggetrokken houding en de aangewende filosofie die met het Nieuwe Opstellen gepaard gaan en hoe we een vraag van een cliënt benaderen, worden aan de hand van opstellingen en oefeningen ervaren. We oefenen ons in de beweging naar de geestelijke liefde. 

Module 2:

Vader en Moeder en kind, de herkomstfamilie

In deze module ervaren wij dat het nemen van de ouders zoals zij zijn, een basisvoorwaarde is voor een gezond, succesrijk en vertrouwensvol leven. Het volle leven nemen is ja zeggen tegen de ouders en ja zeggen tegen alles wat ze gegeven hebben, zowel het zogenaamde goede als het slechte. Het zware en belastende nemen, geeft ons erkenning aan onze kracht en brengt ons uit de slachtofferrol. We (h)erkennen dat achter alles een kracht werkt die voor iedereen zonder onderscheid, gelijkwaardig daar is.

Ouders hebben elke hun eigen geweten (met normen, waarden en gedragingen) en die zijn verschillend van elkaar. Dat brengt botsingen met zich mee. Hoe meer verstrikt de ouders zijn, hoe moeilijker het voor hun kinderen is om die beide ouders in hun ziel te integreren. Kinderen ontwikkelen dan patronen om toch de diepere verbinding met de ouders te voelen.  

Verstrikkingen drijven ouders en kinderen uit elkaar. Hoe kom je in een verbindende relatie met je ouders? Wat kunnen ouders wiens kinderen het moeilijk hebben doen? Wat wil daar gezien worden? In welke mate offeren kinderen zich op voor de ouders? Hoe komen zij vrij uit deze verstrikkingen? Wat staat tussen de verbinding van moeder en kind, vader en kind? Hoe vindt elkeen zijn rechtmatige plaats?...Deze vragen, en welke in dit blok nog naar boven komen, benaderen wij in deze module.

Module 3:

Man en vrouw - De partnerrelatie en familie 

De partnerrelatie is het belangrijkste en dikwijls de meest complexe in het leven. Zij richt zich zowel op het verdere leven als op het einde van het leven. Wij zijn ons niet bewust hoe diep in de ziel deze relatie ons raakt. De partnerrelatie reikt veel verder dan we vermoeden. We ontmoeten met onze partner vele anderen, zowel de zichtbare maar zeker de onzichtbare. In de aanvang van de partnerrelatie is de liefde blind, naderhand spiegelt zich het onopgeloste uit beide systemen.

Achter alles werkt een grote liefde en het raakt om te zien hoe mensen die van elkaar houden soms in vernietigende krachten komen of hun hart koud wordt zonder dat daar een logische reden voor is. De dader slachtoffer dynamiek in de partnerrelatie is niemand vreemd. Via opstellingen kijken wij naar wat de partnerrelatie uiteendrijft en wat de partners samenbrengt. Hier gaan we ook nader in op de druk van het familiegeweten die weegt op de partnerrelatie. Wij kijken naar wie en wat wij missen in onze ziel om als vrouw en als man krachtig en aanwezig in de partnerrelatie te staan. 

De vragen die we hierbij kunnen stellen zijn o.a.: welke krachten en energieën van vorige partners werken nog in de huidige relatie? Hoe groeien wij door en met onze partner?  Hoe vinden wij de balans tussen het eigen leven en het gedeelde leven? Hoe gaan we om met wat er achter de niet ingevulde verlangens schuilt in de partnerrelatie zoals kinderloosheid, seksualiteit, vertrouwen…? Hoe gaan we om met verlies, miskraam, abortus, scheiding of dood van een partner…? Hoe functionneert een evenwichte balans van geven en nemen in de partnerrelatie? Hoe respectvol gaan we om met onze partner en met onze relatie, betalen wij nog of wreken wij nog partners van voorouders die al lang overleden zijn? Wat sterkt andere relatievormen als patchworkfamilies, partnerrelaties van hetzelfde geslacht met of zonder kinderen...? Voor alleenstaanden: Wat ontwijk ik in het alleen zijn, wil ik niet meer verder groeien? 

Module 4:

Oefenen van het opstellen in individueel werk en met groepen

We oefenen met zelf opstellingen te leiden in kleine groepen, individueel en met de grote groep. De deelnemers kunnen proefpersonen voor een opstelling uitnodigen. Wij oefenen door demonstratieopstellingen: de orden van de liefde in de herkomstfamilie - in het huidige systeem - het recht van erbij te horen - de rangorde, de balans van geven en nemen. 

Wat is onze juiste plaats in het herkomstsysteem alsook in het huidige systeem? Wat brengt ons deze juiste plaats? Hoe herken je dat iemand weggerukt is van die plaats? 

Hoe is de houding en wat doe jij bij het afstemmen op een cliënt, bij het opstellen, bij het afronden? Welke acties onderneem jij hierbij? Vanwaar komen jouw interventies?...

Wat is jouw verbinding met de geestelijke kracht die alles stuurt? 

N.B. Module 4: Mensen die ergens anders een opleiding familieopstellingen hebben gevolgd kunnen zich voor deze module ook aanmelden. Zij verwerven een andere kijk op opstellen en hebben hier voldoende gelegenheid om te oefenen.

Module 5: Anke Hornbüssel participeert mee als gastdocent

Ziekten – Angsten – Traumata - Het pre- enperinatale veld – vorige levens

Alle zijn is in leven door een niet gekende geestelijke kracht die voor iedereen gelijk is. Vernietigende krachten zoals agressie, verdriet, pijn, angst, stress, verstoren het evenwicht en leiden uiteindelijk tot ziekte in het lichaam en/of de psyche. Ziekten en symptomen zijn onscheidbaar van systemische invloeden en de persoonlijke geschiedenis. Zij zijn verbonden met verborgen informatie waarmee de ziel van de zieke in resonantie is.

We stellen ons de vragen:

‘Wat tonen de symptomen als boodschappers van liefde uit het (familie)systeem en de eigen biografie? Hoe bewegen wij naar een meer alomvattende gezondheid?                                                                          Hoe gaan wij om met een zwaar lot en kunnen wij daar de vrede vinden?                                                     Hoe reageert de omgeving op een zieke en kan zij daartoe bijdragen?                                                          Wat is Bert Hellingers theorie over ziekte?                                                                                                  

Wat vertelt de ziel bij:

Kinderen en symptomen: ADHD, autisme, slaaploosheid, ademhalingsproblemen, huidallergieën,gedragsproblemen...

Bij chronische ziekten (CVS, fribromyalgie, astma, diabetis,...)

Bij mentale ziekten (bipolaire stoornissen, angsten depressie, psychose, trauma's...)

Wat is de drijfveer en de energie van de helpers en de hulpverlening?...

In deze module maken wij kennis met trauma's en angsten die verbonden zijn met de wereld van pre- en perinatale & het preconceptuele veld en hoe wij dit in het opstellingswerk kunnen integreren. 

In opstellingen zien wij soms dat er verbindingen zijn die uit een niet definieerbare tijd en ruimte komen zoals uit een vorig leven, wij focussen ons hierbij op wat de opstelling in ons beweegt en transformeert. 

Wij oefenen de verbinding met universele kracht van alle leven en de geestelijke houding van Bert Hellinger en verleggen daarmee de grenzen van ons geweten. Dat betekent: wij heffen de splitsingen in ons op tussen goed en kwaad, juist en verkeerd, schuld en onschuld, geweld en geweldloos, leven en dood. Alles dat is, wordt erkend vrij van enige moraal en oordeel. 

Module 6:

Het beroep en het ondernemen – de orden van het helpen

Opstellingen van thema's in ondernemingen, organisaties, de eigen zaak of het beroep, zijn een zegen voor iedereen. Daarnaast hebben zij het effect dat het energie en geld bespaart. In een opstellinge zie je snel wat er moet ondernomen worden om de activiteiten van de onderneming op het juiste spoor te brengen of omgekeerd welke energie komt vrij door een project op te blazen. Dit blok als afsluiter van elk opleidingsjaar is heerlijk levendig en interessant dat heel wat poorten opent. Is het geen wens om succes en voldoening te hebben in wat wij ondernemen? Vragen die wij ons kunnen stellen, zijn: Wat sterkt of verzwakt de onderneming, de ondernemer? Staan wij op onze juiste plaats in de onderneming, in de  werksituatie? Voelen wij ons in harmonie met onze dienstverlening en verdienste? Wat is de rol van het familiegeweten ten opzichte van ons beroep, onze roeping?...

In deze module gaan wij ook nader in op de orden van het helpen volgens Bert Hellinger. Hoe helpen wij en begeleiden zonder burnout? Wij doen opstellingen rond thema's uit de werkvelden van sociale systemen zoals het onderwijs en diverse instellingen rond sociaal werk en het werken met individuele cliënten. 

Het Nieuwe Opstellen: Basisprincipes van Het Nieuwe Familieopstellen
Het Nieuwe Opstellen: Oplossen van patronen uit het familiesysteem
Het Nieuwe Opstellen: Succes in de partnerrelatie en familie
Het Nieuwe Opstellen: Het Nieuwe Opstellen in praktijk
Het Nieuwe Opstellen: Ziekten, trauma's en het pre- en perinatale veld
Het Nieuwe Opstellen: Anders Helpen, succes in het beroep en organisaties
Praktische beschikkingen

DE OPLEIDING IS DOOR DE KTNO GEACCREDITEERD

In de kalender vind je alle opleidingsdata terug.  

De modules, blokken kunnen apart gevolgd worden.

WAAR: Gemeentehuis Den Domp, Kerkstraat 26, 5076 AW Haaren

DEELNAMEKOSTEN: € 375 per blok, € 750/module

€ 4200/ bij betaling van de volledige opleiding. 

Voor elk module of blok volledig te storten op rekening van Haptotherapie Albert Cras: 

NL77TRIO0254444784         BIC: TRIONL2U

VERBLIJF en MAALTIJDEN: 
Contacteer Albert INFO@ALBERTCRAS.NL voor informatie over overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving.
Koffie, thee, water, soep, fruit en kleine versnaperingen tijdens de opleiding zijn in de prijs begrepen.

 

Aanmelding

Albert Cras, Batalaan 18, 5684 ZL BEST

 
INSCHRIJVEN PER E-MAIL:  info@albertcras.nl, met opgave van je naam, adres en telefoonnummer. 
Voor informatie: 
Albert:  +31 (0) 499 379 116 GSM: +31 (0) 651 476 660 – info@albertcras.nl
Odilon: +32 (0) 3 772 16 48 GSM: +32 (0) 499 753 235 – info@bewustzijnshuis.be
 
Bij aanmelding ontvang je aanmeldingsformulier, een vragenlijst en een literatuurlijst