Opleiding in het Nieuwe Familieopstellen & Cosmic Power®
volgens het Original Hellinger®FamilienstellenOdilon Mets

Doel en Inhoud
 

GECERTIFICEERDE OPLEIDING IN:

“HET NIEUWE FAMILIEOPSTELLEN ”

Leer zelf opstellingen te begeleiden in deze tweejarig opleiding.

Maak systemisch werken en kijken jouw tweede natuur. 

 2020 – 2021 

12 driedaagse blokken – 36 opleidingsdagen verspreid over twee jaar.  

De modules kunnen apart gevolgd worden 

Doel en inhoud van de opleiding in het ‘Nieuwe Familieopstellen

Deze opleiding wordt gegeven door Odilon Mets, de enige gediplomeerde Nederlandstalige die de Hellinger sciencia® afsloot aan de a.i.s.b.l. Université Européenne Jean Monnet te Brussel. Hiervoor volgde hij cursussen in Duitsland, Italië, Rusland en was medeorganisator van het Hellinger seminarie in Charleroi België.

Wat mij bij Bert Hellinger het meest getroffen heeft, zijn de filosofische inzichten die hij bracht over het geweten en de draagwijdte van de verschillende gewetens in de intermenselijke relaties in ons alledaagse bestaan, tussen groepen en volkeren. 

Wat is en brengt het Nieuwe Familieopstellen?

Het woord Familieopstellen dekt slechts een deel van hoe zich het Familieopstellen in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Opstellingen werken heel krachtig in het winnen aan zelfliefde en in de verbindende en vrijmakende liefde in relaties. Zij tonen ons dat wij met een groter geheel verbonden en verstrikt zijn. Zij brengen verstorende patronen, belastende gedragingen en zowel geestelijke als fysieke onevenwichten aan het licht die onze gezondheid, onze zelfbeschikking en onze sociale bijdrage aan het leven, tot dan toe, onbewust stuurden. De opstellingen bieden ons de mogelijkheid om zonder jarenlange therapie een completer en vervulder mens te zijn.

Bert Hellinger ontwikkelde sedert de jaren ’80 het klassieke opstellen. Hij verspreide het in talrijke landen en continenten. Het wordt sedertdien met groot succes aangewend als een vorm van psychotherapie.

Met het nieuwe, geestelijke familieopstellen verliet hij dit pad. Hij vertrouwde op wat vanaf het begin zo bijzonder was aan het opstellen, namelijk wat zichtbaar werd door de bewegingen van de representanten.  Die worden in een opstelling een medium en komen in resonantie met de wezenlijke energie van personen, dode en levende, van wie zij niets weten. Door zich gecentreerd terug te trekken van alle aannames, concepten en van het weten, opent de opsteller de ruimte voor de representanten en de deelnemers waar zij zich geleid voelen door een niet vatbare kracht van het leven. Dat houdt in dat de opsteller en de representanten afzien van hun eigen voorstellingen hoe iemand of een systeem zou moeten zijn.

Met het Nieuwe Familieopstellen verlopen de opstellingen meestal in stilte. De opsteller komt enkel tussenbeide op het moment dat hij een impuls ontvangt die uit het geestelijke veld komt en die hem aanzet tot handelen. Dat kan een zin zijn, een waarheid die opstijgt. De interventie komt dus niet vanuit zijn (ge)weten van wat goed zou zijn voor de vraagsteller. 

In het verloop van de opstelling komt het ‘wezenlijke’ dat aan de basis ligt van het mislukken van de liefde meestal tevoorschijn. Het thema van de vraagsteller wordt hierbij niet direct opgesteld, wel het verborgene dat achter de vraag van vraagsteller ligt. Bij deze aard van opstellen is het waarnemen vanuit de leegte, de gecentreerdheid en de stilte essentieel. Met deze teruggetrokken houding komt men in resonantie met de kern van  de grotere ziel waarmee de vraagsteller verbonden is. Wij hoeven van de vraagsteller weinig of soms niets te weten. Wij vertrouwen op de informatie en de energie die uit het geestelijke veld komt. Als deze informatie niet komt, wordt de vraagsteller bevraagd, dan nog luisteren we vanuit het contact met ons hart en in verbinding met de grotere ziel van de vraagsteller.

Wat is nu nu anders dan bij het vroegere opstellen?

Al diegenen die opmerkzame getuige zijn, worden door elke opstelling op hun manier geraakt. Zij ervaren in hun waarneming, hun gevoel een andere kracht die de opstelling en alle deelnemers meeneemt.  

Het Nieuwe Familieopstellen vergt een waardevrij aanschouwen. Het gaat erom in de geestelijke verbinding te zijn waar alles zijn plaats heeft, het goede en het verschrikkelijke, zonder enige uitsluiting. De opsteller neemt hier de groep mee in deze geestelijke scheppende kracht van waar alles komt. 

De verbinding met deze reine, scheppende kracht, waar alle tegenstellingen zijn opgenomen, te sterken en te vernieuwen is een deel van deze opleiding. 

 

Voor wie?

Familieopstellingen werken op de belangrijkste facetten van het leven: onze innigste relaties, onze gezondheid onze zelfverwezelijking, ons zelf-bewust-zijn.

Zij brengen ons authenticiteit, vertrouwen, kracht, moed, liefde, levensenergie. Zij creëren verheldering, klaarheid in en verbinding met onze geest en ons lijf. Zij sturen ons naar onze werkelijke verwezenlijking in het leven, namelijk het leven zelf.

Voor zij die zich in de breedste en diepste zin willen ontwikkelen en zij die mensen begeleiden of willen gaan begeleiden, is dit instrument het krachtigste middel om de begeleiding te laten slagen. Hier voel je jou op de juiste plaats.   

De opleiding richt zich naar:

·      Naar al diegenen die zich op persoonlijk vlak diepgaand willen verder ontwikkelen

·      Mensen die al met opstellingen werken en een gefundeerde opleiding als familieopsteller wensen

·      Pedagogen en orthopedagogen, leerkrachten die kinderen, jeugdigen en volwassenen begeleiden

·      Psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, coaches, hulpverleners… die andere inzichten en dynamieken willen ontdekken in de ingezette begeleiding van cliënten en patiënten

·      Sociale werkers, familiebemiddelaars enz. die volledig andere inzichten verwerven over de werking en verstrikking in relaties en de verbindingen in het systeem en die mogelijk door hun ervaringen in de opleiding zich vrijer en neutraler kunnen bewegen

·      Artsen en medisch geschoolden, die een breder, dieper, genuanceerder en holistischer beeld wensen van de mensen die ze helpen en hun symptomen

·      Zij die meer willen weten over de draagwijdte van systemische en persoonlijke verstrikkingen, hoe die ons beïnvloeden en sturen en hoe die zich keren naar een succesrijke toekomst  

·      Diegenen die een directe en effectieve weg willen leren om penibele en dikwijls ook dramatische problemen op een heel korte tijd te wenden

·       Leidinggevenden die verbindende leiderskwaliteiten willen leven en hun leidingskwaliteiten op een dieper en gedragener niveau willen ontwikkelen 

 

 

Het persoonlijke en professioneel gewin
Jouw persoonlijk en professioneel gewin!

·      Je leert familie- en organisatieopstellingen te leiden zowel in individuele sessies als in groep

·      Je wint aan inzichten over de ziel, de lichamelijke en geestelijke gezondheid

·      Je wint aan innerlijke klaarheid, je komt vrij van negatieve gedachten door de eigen problemen te erkennen en in beweging te brengen

·      Je doorbreekt patronen die belangrijk zijn voor een goed leven, bv. jou patroon tegenover geld 

·      Je leeft de systemische wetmatigheden op alle domeinen en dit zowel privé als in het beroep

·      Je ontdekt jezelf en jouw persoonlijke- en systemische gedragspatronen en je komt hiervan vrij

·      Je ontwikkelt vertrouwen, grensverleggende inzichten, nieuwe inspiratie en levensvreugde

·      Jouw zelf- en mensenliefde groeit en met deze glans ontwikkel je verder

·       Je verbindt je meer met de stroom van het leven

De opleiding is gebaseerd op de nieuwste stand van het Familieopstellen, Hellinger® sciencia, zie (https://www.hellinger.com/home/).
 
 
Opleidingsaccenten
Belangrijke aandachtspunten voor de opleiding!

·      Een grondige inwijding in de praktijk en theorie van het Nieuwe Familieopstellen en Cosmic Power®

·      Het oefenen van opstellen tijdens de opleiding

·      Oefenen in zelfgeorganiseerde oefengroepen

·      Het oefenen in een gecentreerde, geestelijke en terughoudende houding 

·      Inwijding in en ervaren van de ‘Orden van de Liefde’

·      Representeren en opstellen vrij van geweten, vrij van elke voorstelling, intentie en angst

·      De werking en de betekenis erkennen en integreren van de verschillende ‘gewetens’ – de betekenis van de geestelijke liefde

·      Het ontdekken van dynamieken en lotsgevallen in intermenselijke relaties

·      De draagwijdte van collectieve lotsgevallen zoals oorlog, emigratie enz.

·      Het oefenen van de waarneming en het onzichtbare veld 

·      Je in de stilte begeven, wachten en handelen als impulsen tot jou komen·

.      Zich afstemmen op de ziel, het systeem en de blinde liefde van de vraagsteller (cliënt)

 

 

Structuur en inhoud van de modules

 

Structuur en inhoud van de opleiding

Structuur

De opleiding bestaat uit 6 modules, en elke module bevat 2 blokken van 3 dagen. De opleiding is verspreid over 2 jaar. De 6 modules hebben elk een eigen thema. 

Men kan te allen tijde de opleiding starten, de ontbrekende modules worden dan later ingehaald. 

Van elke module is er één blok in het eerste jaar en één blok in het tweede jaar. In het tweede jaar komen dus dezelfde modules aan bod als in het eerste jaar, die geven een verdieping op de modules van het eerste jaar, je bouwt verder op jouw ontwikkeling.

Dus de eerste 6 blokken van 3 dagen met de 6 verschillende modules vormen het eerste jaar en in het tweede jaar ook 6 blokken van 3 dagen met dezelfde 6 modules brengen de verdieping.

Elke module vangt aan op vrijdag of op zaterdag om 10 uur en eindigt op zon- of op maandag om 17u.

De modules hebben hun eigen dynamiek en hun eigen verdieping. Zij kunnen apart gevolgd worden en men kan een deelcertificaat krijgen voor een volledig gevolgde module (dus 2 blokken van 3 dagen) met opgave van de inhoud van de systemische leer van de betrokken module. 

Elke deelname aan een module wordt bevestigd met een deelnamebevestiging en dient voorafgaand betaald.  Wie de 6 modules gevolgd heeft, krijgt een afsluitend opleidingscertificaat. Het volgen van de hele opleiding hoeft dus niet aaneensluitend te zijn, ze dient afgerond te worden in maximaal 4 jaar.

Aan de deelnemers wordt gevraagd oefengroepen te vormen door henzelf te organiseren, zodat zij als collega’s onder elkaar oefenen. Om het leren te vervolledigen en zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden te ervaren worden naast de opstellingen van de deelnemers ook derden uitgenodigd die een thema inbrengen voor een opstelling (telkens de tweede dag van het blok). 

Inhoud van de modules

Doorheen ALLE blokken wordt de Cosmic Power® geïntegreerd, het werken en verbinden met deze energie is een wezenlijk deel van de opleiding.

Module 1:

Grondbeginselen van het familieopstellen                                                                         

In module 1 worden de grondbeginselen van het opstellingswerk verklaard, daarbij volgt een kort overzicht dat gaat van het klassieke opstellen naar de bewegingen van de ziel en het Nieuwe Geestelijke Familieopstellen. De orden van de liefde, de morfogenetische velden van de familie en andere velden worden door middel van ervaringsoefeningen verklaard. De teruggetrokken houding en de filosofie die met het Nieuwe Familieopstellen gepaard gaat en hoe we een vraag van een cliënt benaderen, worden aan de hand opstellingen en oefeningen ervaren. We oefenen ons in de beweging naar de geestelijke liefde. 

Module 2:

Vader en Moeder en kind - de herkomst familie

In deze module ervaren wij dat het nemen van de ouders de basisvoorwaarde is voor een gezond, vruchtbaar, heilzaam en vertrouwensvol leven. Het kan soms een lange weg zijn daarnaar toe. 

Hier ontmoeten wij twee bewegingen: “wat houdt ons tegen om naar de ouders en daarmee naar het volle leven te bewegen?” en, “hoe laten wij de overgenomen verantwoording bij onze ouders en nemen wij onze eigen verantwoording voor ons handelen, onze gedachten en onze gevoelens?” Welke

dynamieken werken hier die ons doen terugtrekken van het volle leven en hoe nemen wij zowel de kracht van de liefde als de vernietigende krachten in ons potentieel op?

Met de heenbeweging naar de moeder en de vader nemen we van de ouders alles in zijn volheid. Deze verzoening en achting reikt voorbij de ouders naar de kracht van het volle leven. Wat laten wij bij de ouders en hoe komen wij in liefdevolle verbinding van hun vrij.

De ontmoeting met onze ouders is dikwijls verbonden met onbewuste innerlijke kinderbeelden die meer of minder pijnlijk zijn. Door bewust onze persoonlijkheidsaspecten naar buiten te brengen, ze bewust aan te kijken en toe te stemmen, openen we een weg naar andere en nieuwe ervaringen.

De vrede met de eigen ouders, brengt ons naar een andere en vruchtbare omgang met de eigen kinderen kleinkinderen. Wat kunnen ouders doen als zij merken dat hun kinderen het moeilijk hebben, wat wil daar gezien worden? Wat dragen wij van onze ouders en geven dit door aan onze kinderen? Wat dragen en hoe zorgen onze kinderen voor ons en hoe komen wij vrij uit deze verstrikkingen? Hoe komen wij door de generaties heen in een gelatener en vrijere liefde? Wat staat tussen de verbinding van moeder en kind, vader en kind? Hoe vindt elkeen zijn rechtmatige plaats?...

Module 3:

Man en vrouw - De partnerrelatie en familie 

De partnerrelatie is het belangrijkste in het leven, zij is gericht op het verdere leven en niets is wezenlijker dan het doorgeven van het leven. Wij zijn ons niet bewust hoe diep in de ziel deze relatie ons raakt. De partnerrelatie reikt veel verder dan we vermoeden. We ontmoeten met onze partner vele anderen, zowel de zichtbare maar zeker de onzichtbare. Het zijn uitzonderingen waarbij één man met één vrouw hun verdere leven met elkaar delen, soms hebben we vele partners nodig die ons de weg wijzen om ons uit onze verstrikkingen te bevrijden. Achter alles werkt een grote liefde en het raakt om te zien hoe mensen die van elkaar houden soms in vernietigende krachten komen of hun hart koud wordt zonder dat daar een logische reden voor is. De dader slachtoffer dynamiek in de partnerrelatie is niemand vreemd. Via opstellingen kijken wij naar wat de partnerrelatie uiteendrijft en wat de partners samenbrengt. Hier gaan we ook nader in op de druk van het familiegeweten die weegt op de 

partnerrelatie. Wij kijken naar wie en wat wij missen in onze ziel om als vrouw en als man werkelijk in de kracht en aanwezigheid in de partnerrelatie te staan. 

De vragen die we hierbij kunnen stellen zijn o.a.: welke krachten en energieën werken nog van vorige partners, zij het de eigene of van de ouders en voorouders? Hoe groeien wij door en met onze partner?  Hoe vinden wij de balans tussen het eigen leven en het gedeelde leven? Hoe gaan we om met wat er achter de niet ingevulde verlangens schuilt in de partnerrelatie zoals kinderloosheid, seksualiteit, vertrouwen…? Hoe gaan we om met verlies, miskraam, abortus, scheiding of dood van een partner…? Hoe respectvol gaan we om met onze partner en met onze relatie, betalen wij nog of wreken wij nog 

partners van voorouders die allang overleden zijn? 

Voor alleenstaanden: Wat ontwijk ik in het alleen zijn, wil ik niet meer verder groeien? 

Module 4:

Oefenen van het opstellen in individueel werk en met groepen

We oefenen met zelf opstellingen te leiden in kleine groepen, individueel en met de grote groep. Daartoe kunnen de deelnemers iemand uitnodigen die zich kandidaat wil stellen als proefpersoon voor een opstelling. We oefenen door demonstratieopstellingen: de orden van de liefde in de herkomstfamilie - in het huidige systeem - het erbij horen - de rangorde, de balans van geven en nemen. 

Welke is onze juiste plaats in het herkomst systeem alsook in het huidige systeem? Op onze juiste plaats hebben we de meeste kracht en blijven we in de liefde. 

Opstellingen hebben de kracht ons naar het werkelijke weten te brengen en onze vroegere misleidendeovertuigingen om te buigen. Onze juiste plaats opent een andere realiteit, zij brengt in ons orde op ziels- en geestelijk niveau. We landen letterlijk en figuurlijk meer op de aarde. Deze revolutionaire ommekeer in de realiteit brengt ons een nieuwe oriëntering in het leven. 

N.B. Module 4 kan alleen gevolgd worden door degenen die zich inschrijven voor de gehele opleiding.

Module 5: Anke Hornbüssel participeert mee als gastdocent

Ziekten – Angsten – Traumata - Het pre- enperinatale veld – vorige levens

Ons ‘zijn’ wordt beleefd door een onbekende geestelijke kracht, daarnaast werken niet zichtbare krachten in ons o.a. agressie, verdoken verdriet, pijn, angst, stress….  Ziekte is een verstoring in het lichaam en/of de geest en kan niet gescheiden worden van systemische velden en de persoonlijke geschiedenis. Zij is verbonden met informatie waarmee de ziel van de zieke in resonantie is en wat uit het evenwicht is. We stellen ons de vragen: ‘Wat tonen ons symptomen als boodschappers van liefde uit het (familie)systeem en uit de persoonlijke geschiedenis en hoe kunnen wij bewegen naar een meer alomvattende gezondheid? Hoe gaan wij om met een zwaar lot en kunnen wij daar de vrede vinden? 

Hoe reageert de omgeving op een zieke en kan zij daartoe bijdragen? Wat is de drijfveer en de energie van de helpers en de hulpverlening?... 

Gezondheid is een universeel goed en is voor iedereen beschikbaar, de ‘gezondheid’ wenst dat alle mensen zich daartoe bewegen.

Traumata en heftige angsten, kunnen we eveneens niet scheiden van onze systemische bindingen, dikwijls treden ook trauma’s op uit het pre- en perinatale & het preconceptuele veld. Voor bepaalde opstellers zijn twee- en meerlingverlies bekend, doch deze voornoemde velden omvatten veel meer dan dat en zijn voor opstellers onbekend. In deze module maken we er kennis mee. 

Bij bepaalde verstoringen ervaren wij dat die uit een niet definieerbare tijd en ruimte komen, dit kan bijvoorbeeld uit een vorig leven komen, wij focussen ons hierbij op wat de opstelling in ons beweegt en transformeert. 

Cosmic Power® oefenen en aanwenden, geeft een richting naar meer zelfliefde en zelfbewustzijn, zodat we meer meester en bewust worden van onze gedachten, gevoelens, ons lichaam en onze geest.

Module 6:

Het beroep en het ondernemen – de orden van het helpen

Opstellingen van thema’s in ondernemingen, organisaties, of jouw eigen zaak, jouw beroep, zijn een zegen voor iedereen. Zij brengen een stuwkracht van leven. Daarnaast besparen zij en tegelijkertijd leveren zij veel energie. Je ondervindt onmiddellijk wat moet ondernomen worden om jouw eigen beroep, onderneming op het juiste spoor te brengen. Welke krachten jij hierbij nodig hebt. Wat geld voor jou betekent, kortom dit is als afsluiter van de opleiding een heerlijk levendig en interessant  blok dat heel wat nieuwe poorten opent. 

Wij allen wensen succes, voldoening, respect en erkenning in wat wij doen en ondernemen. De vragen die wij ons kunnen stellen zijn:  ‘Wensen wij meer succes of mag alles bij het oude blijven? Zijn we in vrede met onze prestatie? Wat is onze verhouding tot geld? Voelen we ons op onze juiste plaats in ons beroep? Voelen we ons in harmonie en in balans met onze bijdrage? Is ons hart erbij? Wat wil onze ziel van ons in de relatie tot ons beroep of onze onderneming? Staan we voor een nieuwe beroepsoriëntering? Wat is de rol van het familiegeweten ten opzichte van ons beroep, de roeping?’… Daarnaast geven we aandacht aan: - de orden van het helpen volgens Bert Hellinger - helpen en begeleiden zonder burn-out - opstellingen in sociale systemen, zoals het werk, scholen, homes, diverse instellingen, verenigingen - het werken met deze thema’s in individueel werk met cliënten.  

 

Practische beschikkingen

START VAN DE OPLEIDING in 2020

MODULE 1: Grondbeginselen van het familieopstellen

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag – zondag: 24 – 25 - 26 januari 2020 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2021. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.                                                                                     

MODULE 2: Vader en Moeder en kind

Eerste blok: vrijdag – zaterdag – zondag:  20 – 21 - 22 maart 2020 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2021. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.                                                                                     

MODULE 3: Man en vrouw - de partnerrelatie en de familie                                                                                                                              

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag – zondag: 15 – 16 - 17 mei 2020 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2021. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.                                                                                     

MODULE 4: Oefenen van het opstellen in individueel werk en met groepen                                                                                                                            

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag – zondag: 4- 5 – 6 september 2020 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2021. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.

N.B. Module 4 is alleen voor de deelnemers aan de gehele opleiding.

MODULE 5: Ziekten, angsten, traumata – het pre- en perinatale veld                                                                                                                               

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag – zondag: 16 – 17 – 18 oktober 2020 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2020. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt.                                                                                     

MODULE 6: Het beroep en het ondernemen – De orden van het helpen                                                                                                                               

Eerste blok: Vrijdag – zaterdag - zondag: 27 – 28 – 29  november 2020 (telkens van 10u. tot 17u.)

Het volgende blok vindt plaats in 2020. De data hiervan worden tijdig bekend gemaakt. 

 

WAAR: Praktijk voor Haptotherapie Albert Cras - Batalaan 18, 5684 ZL BEST

DEELNAMEKOSTEN: € 375 per blok, € 750/module

€ 4200/ bij betaling van de volledige opleiding. 

Voor elk module of volledig te storten op rekening van Haptotherapie Albert Cras: 

NL77TRIO0254444784         BIC: TRIONL2U

VERBLIJF en MAALTIJDEN: 
Contacteer Albert voor informatie over overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving.
Koffie, thee, water, soep en kleine versnaperingen tijdens de opleiding zijn in de prijs begrepen.

 

Aanmelding

Albert Cras, Batalaan 18, 5684 ZL BEST

 
INSCHRIJVEN PER E-MAIL:  info@albertcras.nl, met opgave van je naam, adres en telefoonnummer. 
Voor informatie: 
Albert:  +31 (0) 499 379 116 GSM: +31 (0) 651 476 660 – info@albertcras.nl
Odilon: +32 (0) 3 772 16 48 GSM: +32 (0) 499 753 235 – info@bewustzijnshuis.be
 
Bij aanmelding ontvang je aanmeldingsformulier, een vragenlijst en een literatuurlijst